Vikens Kultur- & Byaförening

Yttrande angående planerad utvidgning fastigheten Stubbarp 39:3

Till
WSP Sverige AB
Att: Maria Andersson
Box 574
201 25 MALMÖ
Efter avgränsningssamrådet arrangerat av Välinge Innovation Sweden AB (8/11-2018) önskar jag att avge följande synpunkter på den planerade utvidgningen av verksamheten inom fastigheten Stubbarp 39:3 m fl i Viken i Höganäs kommun.
Den aktuella anläggningen ligger nära trafikplatsen vid Prästavägen vid 111:an, och därmed i utkanten av Viken.
Men verksamheten ligger också nära bostäder, skolor och jordbruk.
Vi hör redan idag att närboende besväras av buller och trafik. Det är mot den bakgrunden bra att det ska göras en särskild bullerutredning eftersom det är av allra största vikt att denna fråga blir ordentligt belyst och undersökt. 
I verksamhetens omedelbara närhet ligger jordbruksföretaget Larsviken, som varit i samma familjs ägo i sju generationer. Företaget är känt långt utöver kommungränsen och är ett viktigt varumärke i den nära matproduktion som Höganäs kommun värnar.
Vikens historia kännetecknas både av fiske och jordbruk. Förhoppningsvis ska det även i framtida kunna bedrivas jordbruk i byns omedelbara närhet. Den nu planerade produktionsökningen i fabriken måste ske på sådant sätt att detta är möjligt.
Stora bostadsområden ligger i den nu aktuella anläggningens omedelbara närhet. En detaljplan för ett nytt bostadsområde strax väster om anläggningen är antagen. Här planeras för cirka 130 nya bostäder.
Jag förutsätter att det miljötillstånd som nu ska prövas tar hänsyn till industrianläggningens grannar: de boende, skolbarnen och företagen, så att det går att garantera en god och säker miljö även framöver. Inte minst ur bullersynpunkt.
Den utvidgade verksamhet som nu planeras vid anläggningen kommer med all säkerhet att påverka trafiken på Prästavägen. Från företagets sida slås fast att transporterna blir fler.
Det handlar om en ökning av tunga transporter till och från företaget. Därtill kommer persontransporter och annan trafik som en utvidgad verksamhet genererar.
Det kommer att märkas på Prästvägen, men kanske även andra vägar. Kommer alla lastbilar att välja 111:an eller kommer en del att ta sikte på 112:an och därmed fortsätta Prästavägen ut mot Nygårda?
Prästavägen är idag en smal väg med dålig belysning, inte särskilt lämpligt för alltför omfattande och tung trafik.
En ökad trafik kräver därför en del åtgärder. Till exempel måste området i verksamhetens omedelbara närhet belysas annorlunda jämfört med idag. 
Det behövs även säkra och upplysta cykelvägar, samt en sänkning av hastighetsgränsen, helst till 30 km.
Viken den 9 november 2018
Lotta Hördin
ordförande i Vikens Kultur- och Byaförening