Vikens Kultur- & Byaförening

STADGAR för Vikens Kultur- och Byaförening

Antagna i september 1993. Reviderade 2017, 2018 under §4 samt §6, 2024 under §4 samt §14.

Föreningen bildades 1993 genom sammanslagning av Föreningen Vikens Kulturminnen (bildad 1943), Vikens Byalag (bildat 1966) och Vikens Hembygds- och Sjöfartshistoriska Förening (bildad 1987).

§1. Vikens Kultur- och Byaförening (VKB) verkar inom Vikens församling av Höganäs kommun.

Föreningens ändamål är att

+ verka för allmän trivsel inom samhället,
+ verka för bevarande av lokala traditioner,
+ verka för att Viken får så långt möjligt bibehålla sin ursprungliga prägel,
+ bevara kulturminnen i föreningens ägo eller som deponerats hos föreningen, samråda med myndigheter etc. för bevarande av samhällets miljö mm samt av kulturella värden under kommunens m. fl. ansvar,
+ värna om invånarnas (och andra fastighetsägares) allmänna intressen, såväl inom samhället som gentemot den borgerliga och kyrkliga kommunen m. fl.,
+ ombesörja erforderlig (och avtalad) skötsel mm av fastighet(er), lokaler, inventarier och arkivalier mm, som ägs eller disponeras av föreningen.

§2. VKB kan vara medlem i riks- eller regionala organisationer, som har med VKB (med till VKB ansluten organisationsenhet) samstämd inriktning (verksamhet).
Beslut om sådant medlemskap fattas av styrelsen och bekräftas av årsstämman.

§3. Rätt att vara medlem i VKB har envar person, som har intresse för VKB verksamhet och som önskar stödja föreningen.

§4. VKB angelägenheter handhas av en styrelse, som skall bestå av nio ordinarie ledamöter och två suppleanter.
Förutom ordförande skall dessa uppgifter uppbäras av ledamöter i styrelsen: vice ordförande, sekreterare, vice sekreterare och kassaförvaltare. För att vara ordinarie styrelseledamot eller suppleant krävs medlemskap i VKB under mandatperioden. Medlemsavgiften ska ha erlagts innan ordinarie årsstämma.

Ordförande i Stiftelsen Skeppargården i Viken, i Stiftelsen Sophiamöllan och i Stiftelsen Vikens Sjöfartsmuseum är adjungerade ledamöter till styrelsen. Liksom redaktören för Byaluren och ansvarig för badhytter och bryggor.

Att vara adjungerad innebär att man ska delta i minst två styrelsemöten per år (inför höststämma och årsstämma). Det krävs också att man inför resterande styrelsemöten skickar en skriftlig lägesrapport.  Adjungerade ledamöter utser själv ersättare vid förhinder för ordförande att delta i styrelsens arbete.

Ledamot, som är stiftelseordförande, får icke inneha jämväl annan befattning i VKB´s styrelse. Stiftelse utser själv ersättare vid förhinder för ordföranden att delta i styrelsens arbete.

På VKB:s årsstämma väljs ordförande i Sophiamöllan, Vikens Sjöfartsmuseum och Stiftelsen Skeppargården.

§5. Med undantag för av årsstämman vald ordförande och suppleanter konstituerar styrelsen sig själv.

§6.  Det åligger VKB styrelse att organisera föreningens verksamhet så att föreningens ändamål enligt §1 uppnås på bästa möjliga sätt.

Tillgångar som tillförts VKB genom arv, gåva och motsvarande ska särredovisas i VKB:s årsbokslut såsom “Mottagna donationsmedel”. Styrelsen ska tillse att medlen förvaltas på ett betryggande sätt inom ramen för rimlig risk samt eftersträva en tillfredsställande avkastning.

Styrelsen svarar för att donationsmedlen i anspråktages enligt donationsvillkoren.

§7.  Tillsammans med styrelsen verkar stiftelser och kommittéer:

Stiftelsen Skeppargården i Viken

Stiftelsen Sophiamöllan

Stiftelsen Vikens Sjöfartsmuseum

Kommittéer enligt styrelsens bestämmande, t ex för badhytter, turistfrågor, trivselfrågor och bevarande av lokala traditioner m.m.

§8. Stiftelses uppgifter och verksamhet samt dess styrelses åligganden anges i stiftelses stadgar.

§9. Styrelsen tillsätter kommittéer, som ges erforderliga instruktioner för lösning av de uppgifter som tilldelas.

§10. Styrelsen bör sammanträda minst varannan månad – på kallelse av ordföranden eller när minst tre ledamöter så yrkat. Kallelse bör vara ledamöter och suppleanter tillhanda senast två veckor i förväg.

Styrelsen är beslutsmässig om minst sex ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.
Suppleant har rätt att delta i överläggningar men äger rösträtt endast som ersättare för förhindrad ordinarie ledamot.

§11. VKB räkenskaper löper per kalenderår.

§12. Föreningens bokslut jämte verifierade räkenskaper samt styrelsens sammanträdesprotokoll och årsberättelse skall vara tillgängliga för revisorerna senast den l februari (året efter verksamhetsåret).

Stiftelses bokslut etc., se stiftelses stadgar.

§13. VKB håller följande stämmor:

Ordinarie årsstämma i mars eller april månad

Höststämma enligt styrelsens beslut (vanligen i oktober månad)

Extra föreningsstämma om styrelsen därtill finner anledning på förslag av stiftelse eller

om minst 50 medlemmar skriftligen så begär.

§14. Kallelse till stämma sker genom information på VKB:s hemsida, på sociala media, VKB:s annonstavla samt affischering i byn senast tre veckor före stämman

§15. Vid årsstämma skall dagordningen innehålla bl. a. följande punkter:

a)  val av ordförande och sekreterare för stämman,

b)  fråga huruvida stämman är stadgeenligt utlyst,

c)  upprättande av röstlängd i det fall styrelsen så finner påkallat,

d)  val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera stämmans protokoll – och att vara rösträknare vid ev. votering,

e)  föredragning av styrelsens berättelse,

f)  föredragning av respektive stiftelses berättelse,

g)  föredragning av revisorernas berättelse,

h) fråga om ansvarsfrihet för styrelsen,

i) fastställande av föreningens budget för verksamhetsåret,

j) fastställande av årsavgift för nästkommande verksamhetsår,

k) val av styrelseledamöter, valberedning och revisorer:

föreningsordförande för ett år

ledamöter (tre eller två) för två år – efter i tur avgående

valberedning (ordförande, två ledamöter och en suppleant) för ett år

två revisorer och en revisorsuppleant för ett år

l) av styrelsen till årsstämman hänskjuten fråga,

m) av enskild medlem enligt §18 väckt fråga,

n) övriga orienteringar och frågor – varvid stämman icke äger fatta beslut.

§16. Vid höststämma och extra stämma skall dagordningen innehålla bl. a. följande punkter: a-e) enligt §15 ovan,

f)  av styrelsen till stämman hänskjuten fråga,

g)  av enskild medlem enligt §17 väckt fråga,

h)  övriga orienteringar och frågor enligt §15 ovan.

§17. Medlem, som önskar få fråga behandlad vid stämma, skall inge denna skriftligt till styrelsens ordförande (sekreterare) senast två veckor före stämman.

Medlemmars begäran om extrastämma skall inges skriftligt till styrelsens ordförande (sekreterare). Ärende som begärs bli behandlat skall vara noga motiverat. Samtidigt anges vem som bäst kan lämna styrelsen ytterligare information.

§18. Vid stämma har vid omröstning varje medlem en röst. Övriga närvarande saknar rösträtt.

Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har stämmoordföranden utslagsröst. – Se dock §§19 och 20 nedan.

§19.  Beslut om ändring av VKB stadgar fattas med kvalificerad majoritet (2/3) av två på varandra följande stämmor, varav den ena skall vara ordinarie årsstämma.

§20.  Beslut om VKB upplösning eller sammanslagning med annan förening inom Vikens församling fattas med kvalificerad majoritet (3/4) av två på varandra följande stämmor, varav den ena skall vara årsstämma .

Sådant beslut skall innehålla noggranna bestämmelser om hur föreningens tillgångar skall disponeras.
För stiftelse gäller vad som föreskrivs i stiftelses stadgar.