Vikens Kultur- & Byaförening

Integritetspolicy – Vikens Kultur- & Byaförening

Föreningens behandling av dina personuppgifter

Vikens Kultur och Byaförening, org.nr. 843002-3369, Box 108, 263 03 Viken (nedan kallad föreningen) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet.

Föreningen har som ändamål att 

 • verka för allmän trivsel inom samhället,
 • verka för bevarande av lokala traditioner,
 • verka för att Viken får så långt möjligt bibehålla sin ursprungliga prägel,
 • bevara kulturminnen i föreningens ägo eller som deponerats hos föreningen, samråda med myndigheter etc. för bevarande av samhällets miljö m.m. samt av kulturella värden under kommunens m.fl. ansvar,
 • värna om invånarnas (och andra fastighetsägares) allmänna intressen, såväl inom samhället som gentemot den borgerliga och kyrkliga kommunen m. fl., samt 
 • ombesörja erforderlig (och avtalad) skötsel mm av fastighet(er), lokaler, inventarier och arkivalier m.m. som ägs eller disponeras av föreningen.


Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.

Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter (ex. medlemsmöten), kommunicera med medlemmarna (information om samt kallelser till aktiviteter m.m.), utveckla föreningens verksamhet (ex. statistik och uppföljning) samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (ex. medlemsavgifter och avgifter för badhyttsuthyrning m.m.).

Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet.


Vilka delar vi personuppgifter med?

Som utgångspunkt delar vi inte dina personuppgifter med andra såvida

 1. du inte särskilt har samtyckt till det,
 2. om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet, eller 
 3. om föreningen anlitar utomstående tjänsteleverantörer (exempelvis extern it/system-leverantör) som utför uppdrag för föreningens räkning.

Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land.


Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?

Föreningens behandling av personuppgifter sker i de allra flesta fall baserat på föreliggande medlemsavtal. I vissa fall sker behandlingen även på basis av föreningens berättigade intresse av att utveckla verksamheten, med stöd av lag eller med stöd av ditt samtycke. 


Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

I syfte att utveckla, analysera och marknadsföra föreningens verksamhet sparas dina personuppgifter så länge vi har behov av dem eller i förekommande fall så länge vi har ditt samtycke. Om du avanmäler från föreningens utskick etc. kommer uppgifterna omedelbart att raderas. 


Vilka rättigheter har du?

Du som registrerad i föreningen har flera rättigheter som du bör känna till.

Du har rätt att få ett registerutdrag avseende föreningens behandling av dina personuppgifter. Föreningen ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format. 

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad, ex.:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för,
 • Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket,
 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas,
 • Om du motsätter dig personuppgiftsbehandling som sker efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen, och
 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt.

Du har också rätt att dra in ett samtycke och invända mot direktmarknadsföring etc.

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. 

Kontakta styrelsen för att utöva dina rättigheter.

Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende föreningens behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se

 

Om du vill veta mer

Har du frågor om föreningens personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du styrelsen.

E-post: info@vikensbyaforening.se