logo

 

Vikens Kultur- och Byaförening

na
 Styrelse
 Yttranden / Protokoll
na
 Paul Jönska Gården
na
 Sophiamöllan
na
 Sjöfartsmuseet
na
na
na
na
na
 Valborgsbålet
na
 Nationaldagen
na
 Vikenfesten
na
 Byaluren
na
na
na
na
na
 Viken Aktuellt
na
 Vikenpromenader
na
 Kort m.m.
na
 Länkar
na
 Hem
na

Ett långsamt farväl till den gamla Vikenskolan

Efter ett antal år med trångboddhet och dålig inomhusmiljö ska nu den nya Vikenskolan växa fram.

Den existerande skolan är byggd för att husera lite äldre barn/ungdomar samt för en volym på runt 500 elever. Så det är klart att när elevantalet närmar sig 600 så blir det trångt. Under åren har man använt sig av baracker/paviljonger för att lösa trångboddheten. En stor del av problematiken i den gamla skolan är att klassrummen inte är ändamålsenliga för att bedriva den undervisning som dagens skola kräver.

Jag satt med rektor Susann Norman och samtalade kring processen framåt. Inget beslut är fattat ännu, det kommer att tas under våren. Det som är klart är att skolan kommer att byggas i etapper.

Susann beskriver hur arbetet successivt går framåt och där hon tillsammans med kollegor och arkitekter arbetar sig framåt för att skapa en modern skola, anpassad för drygt 800 elever. Det finns en osäkerhet kring befolkningsprognosen för Viken, men att samhället växer är tydligt. Skolan som byggs nu ska hantera trångboddheten idag och utvecklingen ett antal år framåt. Klokt nog har man ritat in möjliga expansionsytor för att vara förberedd inför eventuella skutt i demografin.

Susann berättar att man från skolan har haft informationsmöten stadievis och där man informerat om skolan och planerna. Man har också tagit till vara synpunkter från föräldrarna. De viktigaste synpunkterna kan sammanfattas i att man ser med spänning fram emot den nya skolan men oro uttrycks över att området blir en stor byggarbetsplats under två-tre år. Oron består i hur logistiken av transporter kring skolan kommer att lösas och hur buller och andra störningar kommer att hanteras. Dessa frågor är enligt Susann prioriterade. Olika lösningar diskuteras för att hantera elevernas visten och lektionssalar under byggtiden. Fler temporära moduler, att använda Norra Hage om förskolan flyttar ut och den nya blir färdig tidigare är skolan, är lösningar som diskuteras.

När det gäller frågan om öppning av Poppelvägen är det inte en fråga för varken skolan eller projektledningen för bygget av skolan. Det är en fråga för planavdelningen. Det Susann dock påpekar är att säkerheten kring skolan är angelägen för skolledningen.

Den gamla skolan kommer att rivas, förutom gymnastiksalen och tvåvåningsdelen där högstadiet tidigare huserat. Vissa frågor har ställts om faran i att bygga en så stor skola. Är den för stor och kommer det att ställa till oreda? I den forskning som jag har tagit del av är storleken på skolan inte avgörande. Det som är avgörande är hur den konstrueras, planeras och leds. Här berättar Susann att man kommer att bygga ”skolor i skolan”. Man kommer att hålla ihop/isär de olika stadierna med lektionssalar, grupprum och personalrum.

Den nya skolan kommer att byggas ut mot nuvarande parkering vilket kommer att innebära att grönytorna söder om skolan kommer att vara kvar. Det som kommer att tillkomma åt det hållet är en multisportanläggning.

Susann berättar vidare att man kommer att lägga stor vikt vid utemiljön för de yngre stadierna. Den är i dag inte speciellt stimulerande för någon. Den framtida miljön ska vara säker för alla och stimulera till aktiviteter i så många perspektiv som möjligt.

Vid samtal med projektledaren Daniel Svanberg, framhåller också han att säkerheten för våra barn ligger i fokus och att verksamheten ska kunna bedrivas med ett minimum av störningar. Ambitionen är att kunna göra så mycket av störande arbete under lov och ledigheter som möjligt. Det gäller framför att rivning och anslutning mellan de nya delarna och de som fått stå kvar.

Så det som ska ske är att beslut skall fattas i kommunledningen därefter kommer man att handla upp entreprenör under tidig vår och beräknad byggstart är våren 2017. Eftersom man bygger i etapper, river – bygger nytt – river bygger nytt så kommer skolan troligtvis stå färdig hösten 2020-våren 2021. Då är utemiljön också färdig. Kostnaden för detta projekt är svårt att uppskatta säger Daniel. Den siffra som har hörts ligger i intervallet 200-300 miljoner. Allt beroende på tekniska lösningar.

Så, vi har en spännande tid framför oss och där skolan förhoppningsvis kommer att vara en mer central del av samhället och ge nya möjligheter via samlingslokaler och bibliotek.

Pehr Frykman