logo

na
 V K B
na
 Paul Jönska Gården
na
 Sophiamöllan
na
 Sjöfartsmuseet
na
na
na
na
na
 Valborgsbålet
na
 Nationaldagen
na
 Vikenfesten
na
 Byaluren
na
na
na
na
na
 Viken Aktuellt
na
 Vikenpromenader
na
 Kort m.m.
na
 Länkar
na
 Hem
na

Byaluren 36


Byaluren 36  Byaluren 36


Utdrag ur en del artiklar


Pesten som nästan tog kål på Viken

Byaluren 36
Karta över Viken 1711 där de av pestdöden drabbade gårdarna markerats med rött.


Vikenborna måste ha förnärmat Gud å det grövsta. Hur skulle man annars förklara den farsot som drabbade Viken för 300 år sedan? Här berättar Stig Ewaldson den förskräckliga historien om hur Viken höll på att utplånas 1711.


Det man inte visste för 300 år sedan var att böldpesten spreds via svartråttor vars loppor överförde smittan till människor.

Eftersom de angripna råttorna levde nära människorna spreds sjukdomen snabbt. En mycket stor del av de som smittades avled och endast cirka 20-30 procent överlevde sjukdomen. Kyrkoböckernas uppradande av avlidnas namn i Väsby församlings dödbok ger ett skrämmande intryck. I ett slag decimerades Vikens invånarantal snabbt och efter tre månader hade nästan hälften av byns befolkning dött i pesten.


Byaluren 36

Farsoten närmar sig Viken
Pesten hade långsamt närmat sig från sydöstra Europa och spreds upp mot Östersjöområdet.

För Vikens del anlände smittan med spannmålsfrakter från Danzig till Köpenhamn och Helsingør och därefter till fiskeläget Lappen, vid Marienlyst. Till nordvästskåne kom farsoten i april och första angöringsplats för dödens skepp var Domsten. Från Domsten blev liemannens nästa anhalt Döshult och Västra Klappe. Därifrån fortsatte den förödande dödsmarschen till Vikens fiskeby och i mitten av maj månad 1711 kan vi läsa i Väsby församlings kyrkobok att änkan Birtas unga dotter” ... var dhen första som döde af fahrsjuka eller Pesten”.


Feberfrossa, död och familjetragedi
Birtas dotter drabbades av feberfrossa, var illamående, kräktes och hade svår värk i hela kroppen. Blånade varbölder slog upp och efter ett par dagars kamp gav infektionen en blodförgiftning som ledde till döden. Mor Birta som redan tidigare mist ett par av sina barn förlorade nu även sin kära dotter. För änkan Birta hade de senaste åren varit besvärliga och fattigdomen hade grinat henne i ansiktet. Hon bodde i en liten stuga som låg strax ovan nuvarande Kaptensgatan, nära hamnens strandbrink. I Birtas fall dröjde det inte mer än drygt en vecka efter dotterns bortgång förrän även hon insjuknade och dog.


En tid av svält och umbäranden i Viken
Senvintern hade varit mycket sträng och hamnen innanför ”stenbroarna” var länge isbelagd varför det i Viken livsnödvändiga fisket kom sent igång. Många av byborna led av svält. Man får förmoda att det allmänna hälsotillståndet var dåligt och motståndskraften mot sjukdomarlåg.

I ett försök att hejda pesten hade myndigheterna vidtagit skyddsåtgärder. Marknaderna i Skåne ställdes in, liksom bröllop, barnsöl, gravöl och mantalsskrivningar.

Tiggeri och lösdriveri var belagda med stränga kroppsstraff och i de byar där smittan fått fäste förbjöds folk att besöka gudstjänsterna. Man införde förbud mot resor och besök i närliggande byar eller städer. Kring hemsökta byar satte man ut militärvakt. Men det var svårt för folk att förstå den allvarliga situationen. Det bröts ofta mot isoleringsbestämmelserna och om jag får tillåta mig en liten spekulation när det gäller Birtas unga dotter så är det väl inte otänkbart att hon hade en fästman i Döshult och att deras möte ledde till spridningen av pesten till Viken.

Innan pesten slog till fanns det 50 bebodda hus eller gårdar i Viken och nästan alla kom att hemsökas av pesten. Säkra siffror på hur många hushåll som drabbades är svårt att få fram, men det kan ha varit så illa att endast fyra av dem undkom. På kartan går att se de rödmarkerade hus i Viken som man säkert vet drabbades av pestdöden.


Pestkyrkogårdar fylldes
Många av Vikens fiskegårdar hyste flera familjer och man bodde tätt. I genomsnitt dog i Viken två-tre personer av den härjande farsoten på varje hemsökt gårdsnummer. Ofta avled familjemedlemmar med bara några få dagars mellanrum.

Till de värst drabbade i Viken hörde byamannen Sadzer Nilssons familj, som hade sin gård (nr 36) vid nuvarande Böösa backe, där både han själv, hans hustru, två döttrar samt två söner, sammanlagt alltså sex personer, avled inom loppet av knappa tre veckor sommaren 1711.

I en utfärdad ”Pest-Ordning” stipulerades att de pestdöda skulle grävas ner”i avsides backe ... genast, utan någon svepning eller ringaste andra ceremonier, gravöl, process, bårkläde eller annat slikt”.

Det var ofta svårt att få människorna att följa regeln om att de pestdöda omgående skulle i jorden. Ibland överträddes påbuden och det hände att man nattetid grävde upp liken för att i lönndom begrava dem på kyrkogården, och det hände dessutom att man gömde undan sina döda anhöriga i husen för att senare ge dem en hedervärd jordfästning. På ”Cöpingers karta” från 1737 finns ett kors inritat vilket kan vara en markering för byns tillfälliga gravplats och kanske för en samtida tillfällig gudstjänstplats. Pestkyrkogården för Vikens del kan därför ha legat något hundratal meter öster om bronsåldersgraven öster om Karlfältsvägen. D.v.s. området som nu kallas ”Potatisåkern”.


Nära en demografisk katastrof
För Viken var peståret 1711 förödande. Befolkningen decimerades kraftigt och nu fanns knappt 200 invånare i byn. Hade sjukdomen fortsatt ytterligare skulle Viken hamnat i en demografisk katastrof och kanske aldrig haft möjlighet att återhämta sig. Nu upphörde lyckligtvis pestens härjningar lika hastigt som de börjat, men skadan som åsamkats byn var så stor att det tog lång tid att komma igen. 1720, nio år efter det olyckliga peståret, fanns det 30 öde tomter i Viken och endast 31 var bebodda.

Fullständig återhämtning för befolkningen i Viken verkar först ha kommit fram på 1760-talet. I mantalslängden 1765 noteras 51 tomter bebodda. Krisen för Viken var över och tillväxten kunde åter ta fart.
Stig EwaldsonTryck på den Byalur du önskar läsa

1  2  3 - 4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  29  30  31  32  33  34  35  37  38  39